Premieverhoging van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen noodzakelijk

27 NOV ‘20
Bron: Klantennieuws
dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Premieverhoging 2021 noodzakelijk

De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) van ABP stijgt in 2021 van 24,9% naar 25,9%. Dat is door het bestuur van ABP besloten na advies van het verantwoordingsorgaan. De premiestijging is noodzakelijk om de pensioenen verantwoord te financieren. Dit komt door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn, waardoor we lagere rendementen verwachten. De langdurig lage rente speelt ook een rol.

Premie in meerjarenperspectief

Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. De premiestijging is vorig jaar al aangekondigd. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. Daardoor stijgt de pensioenpremie. De verwachting is dat de premie de komende jaren verder zal stijgen als de pensioenopbouw niet verandert. Bekijk alle premies in de premietabel.

Reële kans op verlagen in 2021

De financiële positie van ABP laat het niet toe om de pensioenen in 2021 te indexeren. Daar komt bij dat er voor 2021 een reële kans bestaat dat ABP de pensioenen moet verlagen.

Context premie- en indexatiebesluit 2021

Het premie- en indexatiebesluit voor 2021 is genomen voordat de overgangsfase naar een nieuw pensioencontract ingaat, waarin andere regels gaan gelden. In dat licht bezien streeft het bestuur na dat de randvoorwaarden in de transitieperiode zo snel mogelijk helder worden in de vorm van een transitie-FTK. Ook vindt ABP dat er, al dan niet met aanpassing van de regelgeving, op basis van de inzichten vanuit het nieuwe pensioencontract geen onnodige verlaging van pensioenen moeten plaatsvinden van 2021 tot de invoering van het nieuwe contract.

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2021

Het verantwoordingsorgaan van ABP heeft positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit en het bestuur van ABP daarbij opgeroepen na te streven snel duidelijkheid te krijgen over de regels in de transitieperiode naar een nieuw contract en om, in het licht van het nieuwe pensioencontract, onnodige verlagingen te voorkomen. Een minderheid van het verantwoordingsorgaan was negatief over het besluit en een aantal andere leden heeft zich van advisering onthouden.