• Verzorging van de volledige personeels- en salarisadministratie, levering van online managementinformatie, opstellen van strategische personeelsplanningen, adviseren over rechtspositieregelingen, CAO-bepalingen en overige wet- en regelgeving.

    Personele dienstverlening

Onze diensten

  • Personele dienstverlening
  • Financiële dienstverlening
  • Detachering
  • Partners in ons netwerk

Het laatste nieuws

Overlijdensbericht Rob Naarden
Op 18 juni jl. is Rob Naarden op 69-jarige leeftijd overleden. Rob was directeur van OOG onderwijs en jeugd - Advies en Administratiekantoor (later OOG|OHM onderwijsondersteuning) van september 1999 tot september 2019. De laatste maanden was hij ernstig ziek. Vorige week vrijdag is hij geopereerd. Dat had complicaties tot gevolg, waardoor hij in slaap werd gehouden. De situatie verslechterde helaas snel. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe. OOG|OHM onderwijsondersteuning Leon de Wit, Nanne Groeneveld Reinie Sijtsma, Hugo Mensink

bron: OHM

Communiqué onderhandelingsakkoord cao bestuurders funderend onderwijs 2024
De cao-partijen hebben geconstateerd dat er door de verschillende ontwikkelingen in de reguliere cao’s in het funderend onderwijs – CAO PO en CAO VO – een disbalans is ontstaan in het loongebouw voor bestuurders in het funderend onderwijs. Meer specifiek geduid, vinden de belangrijkste ontwikkelingen hun oorsprong in: het gelijktrekken van de salarisschalen in het PO met die in het VO en het verhogen van het percentage van de eindejaaruitkering van 6,3 naar 8,33 in CAO PO 2022; en de algemene verhoging van 10% in de CAO PO en CAO VO 2023-2024. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het minimumsalaris van (adjunct)directeuren hoger kwam te liggen dan dat van hun bestuurder(s) en bij de laagste schalen van het loongebouw voor bestuurders funderend onderwijs ook het maximum te bereiken salaris. Dit zijn ontwikkelingen waarmee geen rekening gehouden kon worden bij het tot stand komen van voormeld loongebouw in 2022, waaraan in de jaren daarvoor is gewerkt, en aanleiding om voormeld loongebouw onder de loep te nemen. Adviesbureau Berenschot heeft op basis van de stand van zaken per maart 2024 de salarisstructuur/bandbreedten voor bestuurders funderend onderwijs vergeleken met die voor (adjunct-)directeuren in het PO en VO aan de hand van USB (Universeel Systeem Berenschot), een functiewaarderingsysteem dat zowel in de publieke als private sector wordt toegepast. Vervolgens heeft Berenschot een benchmark uitgevoerd met de brede onderwijssector als referentiemarkt en advies uitgebracht over de minima en maxima van de salarisschalen. Het advies van Berenschot over de nieuwe minima en maxima van de salarisschalen is door de cao-partijen integraal overgenomen. Aangezien nog niet alle in de benchmark meegenomen cao’s in de brede onderwijssector zijn geïndexeerd, dienden cao-partijen nog naar evenredigheid tot een percentage te komen waarmee de door Berenschot geadviseerde minima en maxima van de salarisschalen werden geïndexeerd.

bron: Klantennieuws

Aanleveren mutaties voor de zomervakantie
In juli zal de salarisbetaling plaatsvinden op 25 juli, zoals gepland. Mutaties die vóór 10 juli om 17.00 uur correct en volledig worden ingediend in de Youforce omgeving, worden gegarandeerd verwerkt in het salaris van die maand. Als u een salaris van een medewerker wilt blokkeren, ontvangen wij graag uw verzoek vóór 22 juli om 12.00 uur. Voor augustus gelden de volgende data: 25 augustus (salarisbetaling), 10 augustus (deadline voor het indienen van mutaties) en 22 augustus (laatste kans om een salaris te blokkeren). Indien uw personeels- en salarisadministratie wordt verwerkt via Visma Talent, ontvangen wij graag mutaties voor de maanden juli en augustus vóór de 18e van de betreffende maand, zodat deze kunnen worden verwerkt bij de salarisbetaling op de 25e. Werknemers waarbij het contract op 31 juli 2024 afloopt daarvoor moet in juli een nieuw contract worden aangemaakt anders vindt er een eindafrekening plaats in augustus. Dit geldt uiteraard ook voor de maand augustus. Als er geen contract na de maand augustus is dan wordt de eindafrekening automatisch opgemaakt voor in de maand september. Mutaties voor juli en augustus kunnen nu al worden aangemaakt!

bron: OHM

Maak gebruik van de XBRL-controleservice

bron: Klantennieuws

Aanpassing reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 1 januari 2024
De vergoeding voor woon-werkverkeer wordt vanaf 1 januari 2024 een vaste vergoeding per maand in plaats van een vergoeding van het werkelijke aantal kilometers. Met de vakbonden is afgesproken om de invulling van de hogere kilometervergoeding aan te passen omdat de vergoeding van werkelijke kilometers leidt tot meer administratieve druk voor medewerkers en schoolorganisaties.

bron: POraad

ABP online presentatie "Zo zit dat met uw pensioen!"
Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP pensioen en keuzemogelijkheden wanneer u met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij.

bron: Klantennieuws

Telefoonnummers OOG & OHM onderwijsondersteuning gaan veranderen
Vanaf 5 juni 2023 veranderen de telefoonnummers van OOG & OHM onderwijsondersteuning. Het algemene nummer 071-5166600 wordt dan 085-0665300. De huidige telefoonnummers zullen wij begin volgend jaar uitfaseren. De telefoonnummers van de medewerkers zullen begin juni in de handtekening van de betreffende medewerker worden opgenomen.

bron: OHM

OOG & OHM handreiking schrijven bestuursverslag 2022
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening en de zogeheten overige gegevens de vereiste jaarverslaggeving. Het bestuursverslag beschrijft relevante ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. Dat zijn dus niet alleen de financiële zaken. Wel is er vaak een relatie tussen beleidsbeslissingen en financiën of ligt er een financiële aanleiding ten grondslag aan een beleidsbeslissing. Het jaarverslag moet voldoen aan geldende wet en regelgeving.

bron: OHM
Meer nieuws