Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

25 NOV ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Financiële dienstverlening

In navolging van het voortgezet onderwijs wordt ook een vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs voorbereid. Er ligt inmiddels een wetsvoorstel. Het wetsvoorstel beoogt dat de bekostiging voor scholen en samenwerkingsverbanden eenvoudiger, minder (onbewust) sturend en beter voorspelbaar wordt.

Als de Tweede en de Eerste Kamer beide instemmen, gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 2023.

Vereenvoudiging

Het wetsvoorstel gaat zo veel mogelijk uit van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Om dat te bewerkstelligen, wordt de berekening van het bedrag dat een school nu krijgt, aangepast.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De berekening van de gewogen gemiddelde leeftijd van leraren op een school vervalt;
  • leerlingen in de onderbouw krijgen dezelfde bekostiging als leerlingen in de bovenbouw;
  • bekostiging voor personeel en materieel wordt samengevoegd tot één bedrag;
  • de gehele bekostiging gaat plaatsvinden per kalenderjaar. Hierdoor verschuift de teldatum van 1 oktober naar 1 februari van het voorgaande jaar;
  • voor speciaal basisonderwijs wordt de ondersteuningsbekostiging direct vanuit het Rijk bekostigd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, net als in (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Bekostiging in SO en VSO wordt ook gevat in een bedrag per leerling waarbij het VSO aansluit bij de bedragen die gelden in het VO.

Overgangsregeling

Omdat de vereenvouding zal leiden tot herverdeeleffecten is er voor de eerste drie jaren een overgangsregeling waarin scholen die erop vooruitgaan aflopend wat inleveren en scholen die er op achteruit gaan aflopend wat extra krijgen. Daarmee krijgen scholen de tijd om hun uitgaven aan te passen aan de nieuwe situatie.

Meer informatie

Meer informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging vindt u op de website van de Rijksoverheid die u via deze link kunt bereiken. Ook kunt u hier een indicatie vinden van het nieuwe budget van uw school(bestuur) als de vereenvoudiging van de bekostiging nu zou worden toegepast.